Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem www.koherencjaumyslu.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.koherencjaumyslu.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
Koherencja Umysłu), jest prowadzony przez Coherencia de la mente, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [Arrcife] pod nr [20219203709], NIP: Y7381956M, REGON: [XXXX]. (zwaną dalej „[ Koherencja Umysłu ]”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: Guatatiboa 2, 35560 El Cuchillo;
2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 783 242 777;
3) adres poczty elektronicznej: admin@koherencjaumyslu.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego [ Koherencja Umysłu ] umieszczony jest nieprzerwanie na
stronie internetowej [ www.koherencjaumyslu.pl ] w sposób umożliwiający Klientom jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany
Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – [Coherencia de la mente Guatatiboa 2, 35560 El Cuchillo,20219203709

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.koherencjaumyslu.pl przez Coherencia de la mente

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem
umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę
sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub
Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty
polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Koherencja Umysłu, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Koherencja Umysłu kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym [nazwa sklepu] konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Koherencja Umysłu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Koherencja Umysłu posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Koherencja Umysłu można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Koherencja Umysłu jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Koherencja Umysłu istnieje możliwość płatności w jeden z następujących
sposobów:
przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
DHL Parcel
GLS
Kurier DPD
Poczta Polska
InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tymfakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Coherencia de la mente Guatatiboa 2, 35560 El Cuchillo. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane nastronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywaKlient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tejpory towar staje się własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, któryzawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić odzawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podaniaprzyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie oodstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostaćwysłane pocztą na adres: admin@koherencjaumyslu.pl; może to także zrobićdrogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowyprzesłanego na adres mailowy sprzedawcy admin@koherencjaumyslu.pl. Do zachowania terminuwystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniuzłożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszegoRegulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacjidołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencjielektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznegoformularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenieotrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych wrozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacjidodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcęna prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawydostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawachkonsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jegouszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie kosztyzwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonaniazwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w którejodstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niegoupoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczającepoza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęciaprzesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, wtym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującegoniezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przezSprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiegoużył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposóbzwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującegododatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu doumów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumentapotwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż zostałzawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni oddaty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodnościProduktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa orazponiższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lubw przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłaćinformacje o tym fakcie listownie na adres: Guatatiboa 2 El Cuchillo 35560 lub poprzez e-mail na adres admin@koherencjaumyslu.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klientatowar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datęwystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umowązgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skutecznośćreklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawcauznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącegoKonsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz nastronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjispołecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresamiinternetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następująceprzykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądukonsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. oInspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), zwnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckichokreśla rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawieokreślenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądówpolubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017r. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora InspekcjiHandlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o InspekcjiHandlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem opozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja natemat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiegoinspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronachinternetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowejODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródłoinformacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstaćpomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednimmiejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskimz zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnejodpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisówprawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedziumieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Koherencja Umysłu.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czyopinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinianarusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepuinternetowego Koherencja Umysłu, dostępnego na stronie .§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmianw niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie wodpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowanewymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został onprawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dnikalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązanyjest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będąodpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawachkonsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://koherencjaumyslu.pl.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.